สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง

งานออกแบบ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีรูปร่างหรือสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และงานออกแบบยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น ออกแบบ 3D จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ และเกี่ยวข้องกับงานออกแบบในหลาย ๆ ด้าน

งานออกแบบ และออกแบบ 3D คืออะไร

งานออกแบบ คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เช่น ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคาร ออกแบบเสื้อผ้า ออกแบบร้าน ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ฯลฯ

งานออกแบบ 3D คือ งานออกแบบรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษของชิ้นงาน เพราะสามารถออกแบบให้เห็นทั้งความกว้าง ความยาว ความสูง และความหนา รวมทั้งมีบรรยากาศล้อมรอบที่เสมือนจริง

ความแตกต่างของงานออกแบบ และออกแบบ 3D

งานออกแบบ และออกแบบ 3D เป็นงานออกแบบเช่นเดียวกัน แตกต่างกันที่งานออกแบบทั่วไป เป็นการออกแบบด้วยภาพวาดหรือภาพลายเส้นที่เห็นเพียงด้านกว้างและยาว ส่วนออกแบบ 3D เป็นงานออกแบบที่มีความเสมือนจริงเพราะสามารถมองเห็นได้ทั้งด้านกว้าง ยาว ลึก ความหนา ทำให้งานออกแบบที่ได้ สัมผัสได้ทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง

ปัจจุบัน ออกแบบ 3D หรือออกแบบด้วยภาพ 3 มิติ เป็นงานออกแบบที่ได้รับควายนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากผลงานการออกแบบจะมีความเสมือนจริง ออกแบบ 3D ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบได้เกือบทุก ๆ ด้าน และมีข้อดี ดังนี้

· งานออกแบบ 3D กับการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ออกแบบบ้าน หรือออกแบบร้านค้า ข้อดีของงานออกแบบด้วยภาพ 3 มิติ สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง ทำให้สิ่งปลูกสร้างหรืองานออกแบบเกิดประโยชน์สูงสุด

ออกแบบภายนอกบ้าน

· ออกแบบ 3D กับการประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา เช่น การจัดทำสื่อการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ข้อดีก็คือเป็นการออกแบบสื่อการสอนให้เข้าใจได้ง่าย เหมือนได้เรียนอยู่ในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

· งานออกแบบ 3 มิติ กับการนำเสนอ เช่น การนำเสนอผลงานหรือผลการทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย การนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ การออกแบบการจัดประชุมสัมมนา และอื่น ๆ ข้อดีก็ทำให้ผู้รับพิจารณาเห็นผลงานที่นำเสดนอได้อย่างชัดเจนในทุก ๆ ด้าน

· ออกแบบ 3D กับการประยุกต์ใช้กับงานออกแบบด้านธุรกิจ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโกดังสินค้า ออกแบบร้านค้า ออกแบบการจัดบูธแสดงสินค้า หรือมหากรรมแสดงสินค้า และอื่น ๆ

ปัจจุบัน ออกแบบ 3D มีบริษัทรับออกแบบเปิดให้บริการโดยผู้ทีมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ 3 มิติโดยเฉพาะทำให้ผลงานการออกแบบมีความละเอียด ทำได้รวดเร็ว เมื่อพบปัญหาก็สามารถปรับแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็ว