สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

3D Animation ยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รอบที่ 2 ทำให้สถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอน โดยเปิดสอนออนไลน์ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านแทน เป็นการรักษาระห่างเพื่อรับผิดชอบสังคมร่วมกัน และสิ่งที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายก็คือการผลิตสื่อการสอนด้วย 3D Animation เป็นการยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด

3D Animation ยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างไร

สื่อการสอน หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนของครูไปถึงผู้เรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเรียนในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ก็คือสื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอนให้นักเรียนรับรู้หรือเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจากการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน การผลิตสื่อการสอนด้วย 3D Animation สามารถยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ได้อย่างไร

1. การประยุกต์ใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือ 3D Animation ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สอนนักเรียนที่ต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา เป็นการยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เพราะเป็นสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ และส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้านได้มากที่สุด

2. เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี (ซอฟแวร์) ที่ผลิตได้รวดเร็ว และยังเป็นตัวกลางที่มีความสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์หรือในยุคที่เต็มไปด้วย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารต่าง ๆ

3. การประยุกต์ใช้ 3D Animation ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ช่วยสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจผู้เรียน และเปิดโลกการเรียนรู้กว้างไกลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

4. การผลิตสื่อการสอนด้วย 3D Animation เป็นสิ่งที่แปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กนักเรียนเพราะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง สามารถสื่อสารระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น

5. การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย 3D Animation เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตสื่อการสอนในวิชายาก ๆ ที่มีกระบวนการคิดและการถ่ายทอดที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

6. ช่วยให้การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ของครูผู้สอนเป็นเรื่องง่าย เพราะสามารถใช้บริการจากผู้รับทำ 3D อนิเมชั่น ที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ทำให้สื่อการสอนมีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤตไว้รัสโคโรนา ทำให้นักเรียนต้องเรียนอยู่กับบ้านโดยที่ไม่มีครูผู้สอนคอยกำกับดูแล การนำ 3D Animation มาประยุกต์ใช้กับสื่อการเรียนการสอนเป็นการยกระดับการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ที่เกิดประโยชน์ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน

5 ข้อดีของการออกแบบร้านกาแฟในฝัน ด้วยภาพ 3D
การเปิดร้านกาแฟในฝันเพื่อสร้างยอดขายในยุคนี้ งานบริการรวมทั้งรสชาติของกาแฟ ขนมหวาน และเมนูเครื่องดื่มภายในร้าน อาจยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการภายในร้าน
Read more.
เทคนิคการตั้งชื่อแบรนด์ ให้คนจำง่าย ยอดขายปัง
ยุคนี้การมีหลาย ๆ อาชีพตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด และการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพรอง
Read more.
ออกแบบ 3D เหมาะกับธุรกิจและงานออกแบบด้านใดบ้าง
งานออกแบบ ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่มักเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง เพราะเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานที่มีรูปร่างหรือสัมผัสได้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และงานออกแบบยังช่วยให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน
Read more.
สร้างสื่อการสอนออนไลน์ยุคไวรัสโคโรนา ด้วย 3D Animation
การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์สำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แต่ต้องยอมรับว่าการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็ก ๆ
Read more.
ออกแบบ 3D แตกต่างจากออกแบบ 2D อย่างไร เหมาะกับงานประเภทใดบ้าง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน นวัตกรรมใหม่
Read more.
ออกแบบครัวขายอาหารออนไลน์ ยุคไวรัสโควิด 19 ด้วยงานออกแบบ 3D
การแพร่ระบาดของโรคติดหรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโดยการทำงานอยู่กับบ้านหรือ Work
Read more.