สาระน่ารู้สาระน่าสนใจ

3D Animation ประยุกต์กับการออกแบบงานศิลปะ ประเภทใดได้บ้าง

            งานออกแบบ หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบความคิดให้ออกมาเป็นผลงานหรือสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้งานที่ออกแบบนั้นเกิดความสวยงาม หรือเป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและสื่อความหมายให้ผู้อื่นมีความเข้าใจตรงกันจากผลงานการออกแบบ ซึ่งผลงานการออกแบบจะอยู่ในรูป 2 มิติ และ 3 มิติ ปัจจุบันยังมีบริการรับทำ 3D Animation มาใช้ประยุกต์กับการออกแบบงานศิลปะอีกหลากหลายประเภท

การออกแบบงานศิลปะคืออะไร

การออกแบบศิลปะ ถือเป็นศาสตร์แห่งความคิด เพราะในกระบวนการออกแบบต้องใช้ศิลป์เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีหลักสำคัญอยู่ 3 ข้อได้แก่ ผลงานการออกแบบควรมีความสวยงาม เป็นงานออกแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดี และงานออกแบบสามารถตอบสนอง ต่อความพึงพอพอใจ ความชื่นชมยินดี มีคุณค่า การออกแบบงานศิลปะยังแบ่งได้หลายประเภท เช่น

  • การออกแบบสร้างสรรค์
  • การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
  • การออกแบบโครงสร้าง
  • การออกแบบหุ่นจำลอง
  • การออกแบบสิ่งพิมพ์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบโฆษณา
  • การออกแบบพาณิชยศิลป์
  • การออกแบบศิลปะประดิษฐ์
  • การออกแบบตกแต่ง

3D Animation ประยุกต์กับการออกแบบงานศิลปะ ประเภทใดได้บ้าง

            สำหรับงานรับทำ 3D Animation เป็นการออกแบบด้วยโปรแกรม 3D  ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นได้ทั้งด้านกว้าง ยาว และด้านลึก สามารถออกแบบได้ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ รวมถึงงาน Presentation ต่าง ๆ และยังนำมาประยุกต์กับการออกแบบงานศิลปะได้เกือบทุกประเภท ซึ่งนอกจากจะได้งานออกแบบที่มีความสวยงาม สมจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดีแล้ว งานรับทำ 3D อนิเมชั่น ยังใช้สื่อสารกับผู้ประกอบการหรือช่างผู้รับเหมา ให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น

            การนำ  3D Animation ประยุกต์กับการออกแบบงานศิลปะ ทำได้หลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การออกแบบงานฝีมือหรืองานศิลปะประดิษฐ์ และที่พบเห็นได้มากในการประยุกต์งานรับทำ 3D อนิเมชั่นมาใช้กับงานออกแบบศิลปะ เช่น การออกแบบตกแต่งเพื่อเสริมแต่งความงามให้กับอาคารบ้านเรือน และบริเวณที่อยู่อาศัย การออกแบบหุ่นจำลองเพื่อศึกษารายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ และการออกแบบโครงสร้าง ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้าน ที่พักอาศัย และอื่น ๆ

            ปัจจุบัน งานรับทำ 3D อนิเมชั่น เป็นงานรับออกแบบด้วยภาพเคลื่อนไหวหรือภาพ 3 มิติ ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะงานออกแบบใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างหรืองานสถาปัตยกรรม

เท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมนำมาออกแบบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สปา ร้านเสริมสวย บูธสินค้า ออกแบบรถเข็น และเคาน์เตอร์ขายสินค้า เพราะการเลือกผู้ให้บริการรับรับทำ 3D Animation ที่มีประสบการณ์ ทีมงานออกแบบคุณภาพ ช่วยให้งานออกแบบเหล่านี้สวยงาม มีความทันสมัย นอกจากสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ายังสร้างการจดจำ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและแบรนด์ผลิตภัณฑ์อีกด้วย